múlt évben szerkesztve admin által

Kérdés
1./a.) Munkahelyen kontaktszemélyként kerül valaki betegállományba, munkahelyi megbetegedésnek veszik-e, jár-e a 100%-os táppénz?
(Pénteken zártak be épp egy csoportot a ……..óvodában, az óvónő lett covidos)

Válasz
1/a.) Sajnos NEM!!

Aki COVID-19 vírusfertőzés miatt otthonában vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § g) pontja értelmében ugyanis:

az is keresőképtelen,

 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap,
 • vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek,
 • továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható;

A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.

48.§
A táppénz alapja
(6) A táppénz alapjának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet állapítja meg.
(7) A táppénz összege
a) a táppénz alapjának 60%-a, ha a biztosított a 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt rendelkezik legalább 730 - a Tbj. 6. §-a szerinti - biztosításban töltött nappal;
b) a táppénz alapjának 50%-a, ha a biztosított az a) pontban meghatározottnál kevesebb - a Tbj. 6. §-a szerinti - biztosításban töltött nappal rendelkezik;
c) a táppénz alapjának 50%-a a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, illetve a 44. § d) pontjában meghatározott esetben,
azzal, hogy táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.

„7”-es kóddal jelzett keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár, hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet sor, továbbá „7”-es kódos keresőképtelenség esetén a foglalkoztatót táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli.
„7”-es kóddal a keresőképtelenség igazolására információink szerint csak abban az esetben kerülhet sor, ha a „karantént” a hatályos jogszabályok alapján elrendelték.

FIGYELEM!!
1./b.) A kérdést és a választ is kiegészíteném:

Kérdés
Jogosult-e a coviddal fertőzött munkavállaló 100%-os táppénzre?

Válasz
1./b.) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. §-a szerint:
- „az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban. miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt. foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban.- munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, azt ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. ”

 • A foglalkozási betegségek hivatalos jegyzékében a COVID-19 vírusfertőzést a C21 kódon: „Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek’ megjelöléssel lehet bejelenteni.
 • A Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya bírálja el egyedileg, hogy a bejelentett eset elfogadható-e foglalkozási megbetegedésnek, vagy sem. Az elfogadás feltétele annak bizonyítása a kivizsgálás során, hogy a fertőzés a munkavállalót munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során érte, megbetegedése annak következtében alakult ki.
 • Amennyiben a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, abban az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szerve az Ebtv. 52. §-a alapján döntést hoz a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetként való elismeréséről és 100%-os baleseti táppénz megállapítására illetve annak folyósítására kerül sor.
 • A gyakorlat azt mutatja, hogy egyetlen foglalkozásnál sem kerül automatikusan elfogadásra a munkahelyen történő vírusfertőzés okozta megbetegedés foglalkozási megbetegedésként.
 • Orvos-szakmai vélemény szerint továbbra is szükséges az egyedi kivizsgálás, mert sok olyan esetet is bejelentettek, ahol nem igazolódott laboratóriumi vizsgálattal a fertőzés, vagy nem volt bizonyítható a foglalkozási eredet, így azt foglalkozási megbetegedésként nem lehetett elfogadni.
 • Csatolom az ITM Munkavédelem Foglalkoztatás-felügyelet Honlapjának alábbi linkjét.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=573#teteje
A foglalkozási megbetegedések cím alatt letölthető:
• a bejelentéshez szükséges nyomtatvány, és kitöltési útmutató,
• és a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke.

- Felhívom a figyelmet a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzékének C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK C21.-es kódjára, mert a gyanút észlelő orvosnak, aki természetesen lehet a keresőképtelenséget megállapító házi orvos is, egyéb betegségként ezen kell bejelentenie.

- Egyébként a COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.
Sajnos a beérkező nagyszámú telefonhívás azt bizonyítja, hogy ezt az eljárásrendet nem minden háziorvos ismeri.

Összegezve:

 • Amennyiben a keresőképtelenséget megállapító orvos tölti ki a nyomtatványt,
 • azt továbbítja kivizsgálásra az NKK Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának,
 • a munkavállaló részére 60%-os táppénzt állapítanak meg, és folyósítanak,
 • amennyiben a határozat megállapítja a foglalkozási megbetegedést, akkor a munkavállaló a táppénz további 40%-ára is jogosulttá válik.

Változatlan jogi álláspontom szerint a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések módosítása szükséges annak érdekében, hogy a COVID-19 vírussal fertőzöttek minél előbb, és ne hosszas hatósági vizsgálatokat követően kapják meg, - ráadásul két részletben – a 100%-os mértékű baleseti táppénzt.

A fertőzött munkavállaló ugyanis nagy valószínűség szerint jobb esetben meggyógyul, tragikusabb esetben elhalálozik.
A táppénz-különbözetre mindkét esetben jogosult, de tartok tőle, hogy annak „eljárásrendjét” még kevesebben ismerik.
Erre figyelemmel – nagy valószínűséggel – a Kérdések – Válaszok száma nem fog csökkenni, mondhatni folyt.köv.

Budapest 2020. november 26.

dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
Munkajogász
vezető jogtanácsos
ILO közvetítő és döntőbíró