KIS – OKOS Kérdések, válaszok, tanácsok I.

 1. 10 hónapja

  Kérdések, válaszok, tanácsok a Kjt.25/C.§ jogállásváltással kapcsolatos speciális rendelkezéseivel kapcsolatban a teljesség igénye nélkül.

  Egy jogállásváltás soha nem könnyű a munkáltatónak, de különösen nem az a munkavállalónak.
  Milyen ügyeket, élethelyzeteket szabályoz a Kjt. kevéssé ismert 25/C.§,-a amelyet a szakképzési törvény alkalmazni rendel?

  Lássuk előbb a száraznak, és komplikáltnak tűnő jogszabályi rendelkezéseket.

  Kjt.25/C. §
  (1) A 25/A. §-t és a 25/B. §-t, valamint a (4)-(13) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a 25/A. § (2) bekezdése vagy az (5) bekezdés szerinti időpont előtt

  a) tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, vagy

  b) megkötött megállapodás - ideértve az áthelyezést is - alapján a közalkalmazotti jogviszony a 25/A. § (2) bekezdése vagy az (5) bekezdés szerinti időpontot követően megszűnik.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadás 25/A. § (1) bekezdésében vagy a (4) bekezdésben meghatározott időpontját követően a közalkalmazottat:

  • az átvevő munkáltatónál munkavégzési kötelezettség nem terheli,
  • továbbá a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy megállapodás alapján az átadás és a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, valamint juttatást az átadó munkáltatónak - a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával - legkésőbb az átadás időpontjában ki kell fizetnie.
  • Ezek összegét - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a távolléti díj alapulvételével kell meghatározni.

  Értjük, nem értjük?

  Tisztázzuk előbb a hivatkozott rendelkezéseket:

  Véleményem szerint ezt legkönnyebben (?) úgy tehetjük meg, ha beidézzük azokat.

  Kjt. 25/A.
  § (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.

  Tájékoztatás 1.

  (2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás
  a) időpontjáról,
  b) okáról és
  c) közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
  továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselővel) konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, eszközére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökre.

  Tájékoztatás 2.

  (3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 25/B. § rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a jogviszony létesítését követően a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni.

  (4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott időpontban az átvevő munkáltató megalapítására még nem került sor, az átvevő munkáltató számára a (2) és (3) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítése az átvevő munkáltató alapítóját terheli.

  25/A. § (1) – (4 ) bekezdést nem kell alkalmazni, = Nincs Tájékoztatási kötelezettség

  Nyilatkozat

  (5) A közalkalmazott - a (7) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.

  (6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.

  A Kjt.25/A. § (5) –(6) bekezdést nem kell alkalmazni, Nincs szükség a Munkavállaló nyilatkoztatására sem.
  A Kjt. 25/B. §-t nem kell alkalmazni, mert értelemszerűen nem működnek a továbbfoglalkoztatás garanciális szabályai sem.

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!