A jogállásváltáskor továbbfoglalkoztatást nem vállaló munkavállalók végkielégítésének kifizetéséről

 1. 10 hónapja

  Több beérkezett levél és telefon tanúsága szerint 2020.06.11. napján a Szakképzési Centrumok Főigazgatói és Kancellárjai a következő Tájékoztatást kapták:
  „Aki a jogviszonyváltást, illetve az ezzel kapcsolatos ajánlatot nem fogadja el, annak megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya június 30-án, és 8 havi végkielégítés illeti meg. A végkielégítés azokat illeti meg, akik a jogviszony megszűnése után 60 napig nem tudnak elhelyezkedni. Azt kérték tőlünk, hogy a következőképp járjunk el:
  • A dolgozó a jogviszony megszüntetésével egy időben nyilatkozatot tesz arról, hogy 60 nap eltelte után nyilatkozni fog arról. hogy elhelyezkedett-e vagy nem.
  • A 60 nap eltelte után büntetőjogi felelőssége tudatában a dolgozó megteszi ezt a nyilatkozatot. Ezt követően utaljuk számára a 8 havi végkielégítést, miután ennek jogszerűségét ez alapján meg tudtuk állapítani.
  A dolgozó tehát a 60 nap eltelte után jut majd hozzá a végkielégítéshez.”
  Amennyiben a „hír igaz”, már pedig a 2020.06.12. óta – a hét végén is (!) - érkező telefonhívások azt megerősítik, akkor a „javasolt” eljárás – véleményem szerint – többszörösen törvénysértő.
  Irányadó jogszabályi rendelkezések:
  Szkt.
  127.§ (5)

  • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazott jogállásváltozására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A-25/C. §-t kell alkalmazni.
  • Nem jogosult végkielégítésre a jogállásváltozásra tekintettel az, ………….., aki további foglalkoztatásához nem járul hozzá és a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő hatvan napon belül nevelési-oktatási intézménnyel vagy szakképző intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.

  Kjt.
  25/A. §
  (6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles:

  • írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről,
  • valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.

  1.) A végkielégítésre való jogosultságot nem az Szkt, hanem a jogállásváltás végrehajtásához alkalmazni rendelt Kjt. 25/A § (6) bekezdése határozza meg.
  2.) Az Szkt. fent idézett rendelkezése – szerencsétlen megfogalmazásban – figyelem felhívásként értékelhető, és megalapozza a Munkavállalónak, az Mt.-ben szabályozott visszatérítési kötelezettségét.
  3.) Jogi véleményemet erősíti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény is, amely a fenti helyzetet egyértelműen és félreérthetetlenül szabályozza.
  112.§
  (12) Ha a kormánytisztviselő a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít,
  a) amennyiben végkielégítés illeti meg, egyhavi végkielégítésre jogosult, és a részére kifizetett végkielégítés összegének az egyhavi mértéken felüli részét az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére köteles visszafizetni,…….

  4.) Szó sem lehet tehát arról, hogy a végkielégítés kifizetésére a közalkalmazotti jogviszony megszűnését 60 napot követően kerüljön sor.
  5.) Egyébként az érintett Munkavállalók egységes, az NSZFH.-ban készített Tájékoztatót kaptak, amely a most javasolt további két Nyilatkozati kötelezettséget nem tartalmazta.
  6.) Nyomatékosan hívom fel azonban a figyelmet az Mt. alábbi rendelkezésére:
  Mt.164. §
  A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.

  Az Mt. idézett rendelkezése azt jelenti, hogy a Munkáltató, jelen esetben a volt Munkáltató az elévülési időn belül – 3 év! – igényét munkaügyi perben érvényesítheti.

  Érd, 2020. június 15.

  dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!