Kérdések és válaszok VII.

 1. múlt évben

  Kérdés
  A ma délelőtti telefonbeszélgetésünk alapján szeretnék tanácsot kérni, hogy milyen lehetőséget válasszak a nyugdíjazásommal kapcsolatban.
  A jelenlegi munkahelyem a …. SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium és Szakközépiskola tagintézmény.Ebben az iskolában dolgozom 1979.08.01. óta.
  A szakképzés átalakításával június 30.-ával megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyom.
  A rám vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárt 2020.08.18.-án érem el.(1956.02.18.án születtem)

  Ma megérdeklődtem telefonon a nyugdíjintézetben, hogy egy esetleges másfél hónapos munkanélküliség nem befolyásolja a nyugdíj megállapítást.A jelenlegi állapot szerint 45 éves munkaviszonyom lesz (katonaság+főiskola+munkában töltött évek).Ahhoz,hogy 46 évem legyen (+2%) október 19-ig kellene dolgoznom. Azt már nem szeretném.
  Tehát azt szeretném kérdezni, hogy aláírjam-e a közalkalmazotti jogviszony megszűnését és ezzel átkerülök a Munkatörvénykönyv hatálya alá, vagy vállaljam a munkaviszony megszüntetését és a másfél hónapos munkanélküliséget? Ha az utóbbit választom a következő kérdések merülnek fel:
  1.) Jár-e nekem ezáltal végkielégítés, és ha igen hány hónap?
  2.) Átlagkereset vagy a jelenlegi alapbérem pótlékkal, vagy anélkül?
  3.) Van-e valami lehetősége a munkáltatónak, hogy megtagadja a végkielégítés megfizetését esetleg az előírtnál kevesebbet fizessen (tól-ig határ)?
  4.) A végkielégítés automatikusan jár, ha megszűnik a munkaviszonyom, vagy valamilyen módon nekem kell "kijárnom" pl.: munkaügyi bíróság ? A 40 éves jubileumi pénzt tavaly megkaptam.
  Válasz
  1.)Amennyiben nem vállalja a továbbfoglalkoztatását közalkalmazotti jogviszonya 2020.06.30. napjával megszűnik.
  2.) A Munkáltatónak ezen a napon:

  • ki kell fizetnie a végkielégítést, amelynek mértéke az Ön esetében 8 havi távolléti díjnak – és nem átlagkeresetnek - megfelelő összeg,a végkielégítést, figyelemmel a Kjt. 37. § (2) és (4)-(6) bekezdésében írtakra.
  • 2020.évre járó hat havi időarányos és a korábbi évekről esetleg áthozott szabadság ki nem adott napjait pénzben – távolléti díjjal számolva - meg kell váltania,
  • végül ki kell adnia a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos igazolásokat.

  Kérdés
  Az Szkt szerint a jogállás változást nem elfogadók végkielégítést kapnak. Csak 50% végkielégítést kapnak, ha nem indokolják „alapos indok”-kal a megtagadást!!! (a Kjt 37. § szerinti „ alapos indok” ) Ha indokolnak, akkor 100% jár!!!
  Javaslom tájékoztatni erről az érintett titkárokat akár egy kör e-mailban, ha perre kerül az ügy ne nulláról induljanak!
  Alapos indokok, pl.: nyugdíj előtti órakedvezmény elvesztése, 50%-os utazási kedvezménymegvonás, stb.
  Aki már nyilatkozott és erről elfeledkezett, adjon be egy „Nyilatkozat kiegészítés”-t!
  Válasz
  Szó nem lehet róla!
  Meg tudná nekem SOS. küldeni azt a dokumentumot, Tájékoztatást,vagy bármit,amiben ezt az információt kapták?
  Amire "gondolt" bárki is,az a Kjt.alább idézett rendelkezései:
  Kjt.37.§
  (9) * A végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére vagy közalkalmazotti jogviszonyának a 25. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszűnésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a 30/A. § szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá vagy a felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha *
  a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,
  b) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna,
  c) a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy
  d) az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő közalkalmazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az említett időtartamot elérte.
  Az a) pont alkalmazásakor a felajánlott illetmény a közalkalmazott fizetési osztálya és fokozata szerinti garantált illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű.
  25. § (1) * A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
  c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,........
  30/A. § * (1) A 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben, valamint, ha a 30. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alkalmatlanság egészségügyi ok következménye - feltéve, hogy a közalkalmazott e törvény alkalmazása szempontjából nem minősül nyugdíjasnak -, a munkáltató a közalkalmazottat írásban tájékoztatja *
  a) a munkáltatón belül,
  b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatóhoz, illetve
  c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz
  az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről. A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről. Ha a közalkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)-c) pontban foglalt munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá.
  (2) Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerint kéri betöltetlen munkakör felajánlását, a munkáltató a fenntartóját, illetőleg az (1) bekezdés b) pontjában említett munkáltatót köteles haladéktalanul megkeresni. A megkeresés kizárólag az érintett közalkalmazottnak az e törvény 5. számú melléklete szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás II-VII. pontjaiban foglalt adatait és az általa betöltött munkakör megnevezését tartalmazza……….
  Ugyanakkor a jogállásváltást az Szkt.127.§ (5) bekezdése értelmében
  (5).............A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazott jogállásváltozására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A-25/C. §-t kell alkalmazni.
  …………………………
  Kjt.25/A. § * (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.
  (6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.
  Összegezve a jogállásváltást nem vállaló, vagy nem nyilatkozó közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya:

  • nem felmentéssel szűnik meg,
  • a munkáltató nem szűnik meg jogutód nélkül, sőt egyéb módon sem
  • következésképpen nem kell indokolni miért nem vállalják a

  továbbfoglalkoztatást, vagy miért nem nyilatkoznak.
  - a végkielégítés mértéke pedig 100%.

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!