Kérdések és válaszok II.

 1. 11 hónapja

  Kérdés
  A mai reggelen, mint a közalkalmazotti tanács elnöke jeleztem iskolánk vezetője felé,hogy élni kívánok azzal a lehetőségemmel,hogy betekintést nyerjek a pontozási rendszerbe, ami alapján az új szerződések kijönnek.
  Hiszen itt a centrumban sem a szakszervezet, sem a közalkalmazotti tanácsok véleményét nem kérte ki senki, legalábbis nálunk.De szerintem sehol.
  Megtagadhatják tőlem?
  1.) Tudomásom szerint Alelnök Úr megküldte minden OV.tagnak azt a terjedelmes Tájékoztató anyagot,amit a jogállásváltással kapcsolatosan készítettem! Ha kívánja közvetlenül megküldhetem Önnek is,de a PSZ.Budapesti Szervezetének Elnökétől is tud tájékoztatást kérni.
  2.) A "pontozási rendszer" - hez, az értékelésre kiadott Módszertani Útmutatót Alelnök Úrnak szintén megküldtem,de most továbbítom Önnek is a linket,ahol elérheti
  https://api.ikk.s2.develops.hu/storage/uploads/files/oktatoi_ertekeles_utm_kt_0428pdf-1588174037729.pdf
  Módszertani Útmutató
  3.) Amennyiben a Közalkalmazotti Tanács Elnökeként kíván betekinteni,úgy csatolom az irányadó jogszabályi rendelkezéseket,pirossal jelölve azokat,amelyek a KT.tájékoztatáshoz való jogát biztosítják.
  Véleményem szerint kérhet betekintést!
  Kjt.
  A közalkalmazottak részvételi jogai

  14. § (1) A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.

  17. § (1) A közalkalmazotti tanács e törvényben meghatározott jogai körében a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot.
  (2) A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések a közalkalmazotti szabályzatban állapíthatók meg.

  18. § * A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat.

  19. § * A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezései (XX. fejezet) közül a 235. § (2) bekezdése, 251. §-a és 268. §-a nem alkalmazható.

  Mt.
  HARMADIK RÉSZ
  A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK
  XIX. fejezet
  Általános rendelkezések

  230. § A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e törvény szabályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a munkáltatók, vagy érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.

  233. § (1) E rész alkalmazásában
  a) tájékoztatás: a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő módon,
  b) konzultáció: a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd.
  (2) A konzultációt a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelően oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen
  a) a felek megfelelő képviselete,
  b) a közvetlen, személyes véleménycsere,
  c) az érdemi tárgyalás.
  (3) A folyamatban lévő konzultáció tartama alatt, de - hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodás hiányában - legfeljebb a kezdeményezés időpontjától számított hét napig a munkáltató a tervezett intézkedését nem hajthatja végre. Megállapodás hiányában a munkáltató a határidő lejártakor a konzultációt befejezi.

  234. § (1) A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné.
  (2) Az üzemi tanács vagy a szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a munkáltató jogos gazdasági érdekei, vagy működése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy üzleti titokként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.
  (3) * Az üzemi tanács vagy a szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

  Mt.
  XX. fejezet
  Az üzemi tanács
  104. Általános szabályok

  235. § (1) A munkáltató és a munkavállalók együttműködésére, a munkáltató döntéseiben való részvételre e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

  111. Az üzemi tanács feladata és jogköre

  262. § (1) Az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kisérése.
  (2) Az üzemi tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat el.

  (3) * A munkáltató félévente tájékoztatja az üzemi tanácsot
  a) a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről,
  b) a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,
  c) a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.
  (4) Az üzemi tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat.
  263. § A munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.

  264. §
  (1) A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.

  (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában munkáltatói intézkedésnek minősül különösen

  a) a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása,
  b) termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése,
  c) a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme,
  d) a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása,
  e) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés,
  f) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása,
  g) a képzéssel összefüggő tervek,
  h) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,
  i) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,
  j) a munkarend meghatározása,
  k) a munka díjazása elveinek meghatározása,
  l) a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés,
  m) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés,
  n) a családi élet és a munkatevékenység összehangolása,
  o) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.

  Összeállította
  dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  Vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!