Ki gyakorolja a munkáltatói jogkört?

 1. 11 hónapja

  Jogi vélemény

  A munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos rendelkezésekről.
  Ki gyakorolja a munkáltatói jogkört?

  1.) Főigazgató, Főigazgató helyettes felett.
  Szvr.80. § (2) – (3) bek.

  • A főigazgató megbízására és megbízásának visszavonására a szakképzésért felelős miniszter jogosult.
  • A főigazgató felett a munkáltatói jogokat - a főigazgatói megbízás és annak visszavonása kivételével - a szakképzési intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

  A főigazgató-helyettes megbízásának feltételeire a főigazgatóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy:
  - a főigazgató-helyettes megbízására és megbízásának visszavonására és felette a munkáltatói jogok gyakorlására a főigazgató jogosult.

  2.) Kancellár felett
  Szvr.82. §
  (2) A kancellár megbízására és a megbízás visszavonására a szakképzésért felelős miniszter jogosult. A kancellár felett a munkáltatói jogokat - a kancellári megbízás és annak visszavonása kivételével - a szakképzési intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

  3.) Szakképző Intézmény (iskolák) Igazgatója, Igazgatóhelyettese felett.
  Szvr. 78. § (1)-(2)
  - A Kormány szakképzési intézményfenntartó központként a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt jelöli ki.

  - A 94. § (1) bekezdés b), d), f) és g) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatáskört, valamint a 94. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör keretében a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény igazgatója felett a munkáltatói jogkört a főigazgató - az Szkt.-ben vagy e rendeletben meghatározott esetben a kancellár egyetértésével - gyakorolja.

  - Szvr.130. § A munkáltatói jogokat
  a) az igazgató felett a fenntartó, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében - az igazgatói megbízás és annak visszavonása kivételével - a főigazgató,
  b) az igazgatóhelyettes felett - a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében az igazgatóhelyettesi megbízás és annak visszavonása kivételével - az igazgató
  gyakorolja.

  4.) A szakképző Intézmény alkalmazottai felett
  Szvr. 81. § (1) bekezdés
   A főigazgató
  4. gyakorolja
  a) a főigazgató-helyettes, az igazgatóhelyettes
  - és a szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés c) és d) pontjában
  meghatározott alkalmazottai tekintetében a munkaviszony, illetve a
  megbízási jogviszony létrehozásával és megszüntetésével
  kapcsolatos jogokat azzal, hogy a munkabér, illetve a megbízási díj
  megállapítására a kancellár egyetértésével jogosult,
  b) a főigazgató-helyettes és az igazgató tekintetében a munkáltatói
  jogokat,

  Szkt. 40. § (1) bekezdés
  c) az oktató,
  d) a többcélú szakképző intézményben köznevelésialapfeladat-ellátásra az Nkt. szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy ………

  Szvr.124. § (1) bekezdés
   Az igazgató
  1. képviseli a szakképző intézményt,
  2. a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény
  esetében az e rendeletben meghatározott kivétellel - gyakorolja a
  munkáltatói jogokat a szakképző intézmény alkalmazottai felett,

  (2) Az igazgató az (1) bekezdés szerinti feladatai ellátása során
  6. elkészíti a szakképző intézmény alkalmazottainak munkaköri
  leírását,

  Szvr. 125. § (1) bekezdés
  A szakképzési centrum részeként működő szakképző
  intézmény igazgatója az igazgató számára jogszabályban
  meghatározott feladatok közül - a főigazgató irányítása mellett –
  ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal a
  főigazgató vagy a kancellár feladat- és hatáskörébe.

   A kancellár
  Szvr.83. § - 84.§
  8. munkáltatói jogkört gyakorol a szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott alkalmazottja felett, valamint gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról,
  Szkt.40. § [A szakképző intézmény alkalmazottai és jogviszonyuk]
  (1) A szakképző intézmény alkalmazottja
  e) a további, közvetlenül nem a szakmaialapfeladat-ellátással
  összefüggő feladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott
  személy.

  - 84. § A főigazgató - a munkáltatói jogkörgyakorlással összefüggő döntés vagy intézkedés kivételével - a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén - a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül - a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.

  Budapest, 2020. 05. 20.

  Összeállította:
  dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
  Munkajogász
  Vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!