Kérdések és válaszok V.

 1. múlt évben

  Kérdés
  1.) Kérném, jogtanácsos asszony szíveskedjen egy tájékoztatót írni a jogállásváltozásra vonatkozóan, ami 2020.07.01-jétől bekövetkezik a szakképzési centrumokban.
  2.) Mert ugye, aki NEM akar tovább menni, az a közalkalmazott mikor és hogyan kapja meg a szabadsága (= alapszabadsága és a pótszabadsága) időarányos részét?
  Kötelező-e ezt kiadni? És mikortól?
  2020.06.30. dátumtól visszafelé számolva?
  3.) És hogyan alakul a felmondási (vagy felmentési?) idő?
  Mert ha csak "legalább harminc" naptári nappal megelőzően/korábban közlik velünk
  írásban a tájékoztatót, nemde túl késő ez?

  Válasz
  1.) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) értelmében a szakképző intézmények alkalmazottjai – akik az ágazati alapoktatási, a szakirányú oktatási és a közismereti oktatási feladatokat ellátják – oktatók, és munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak a szakképzési centrummal, amelyből következik, hogy alkalmazásuk feltételrendszerét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) határozza meg.

  2.) Az Szkt.127.§ (5) bekezdése a jogállásváltás folyamatát a következőképpen szabályozza:

  127. § (5) bek.
   Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja 2020. június 30-áig az e törvény hatálybalépését megelőző napon fennálló jogviszonyában végez feladatot.
   Az alkalmazott e törvénynek megfelelő jogállásváltozását, munkabérének e törvény szerinti megállapítását 2020. június 30-áig 2020. július 1-jei határnappal kell végrehajtani úgy, hogy a munkabért nem lehet alacsonyabban megállapítani az alkalmazott 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időtartamra járó illetményének számtani közepénél.
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazott jogállásváltozására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A-25/C. §-t kell alkalmazni.

  3.) Levelében feltett kérdéseire a válaszokat a Kjt.25/A.§ -ban találjuk, amelyet előzetesen már megküldtem Önnek, de itt most megismétlem:
  25/A. §
  (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.

  Válasz felmentési idő kiadásával kapcsolatos kérdésére:
  Nincs felmentési idő, mert a közalkalmazotti jogviszony nem felmentéssel, hanem a Kjt.25.§ (1) bek.d.pontja szerint szűnik meg.

  Kjt.25. § (1) bek.
  A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
  d) a 22. § (16) bekezdésében és a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha törvény így rendelkezik,

  (2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
  e) felmentéssel;

  Kjt.25/A.§
  (2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás
  a) időpontjáról,
  b) okáról és
  c) közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,…..

  (3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 25/B. § rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a jogviszony létesítését követően a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni.

  (5) A közalkalmazott - a (7) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e.

  FIGYELEM!!
  Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.

  Válasz végkielégítéssel kapcsolatos kérdésére:
  (6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat

  • a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről,
  • valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést
  • határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.

  Alkalmazandóak az Mt. alábbi rendelkezései is:
  80. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.
  (2) A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon:

  • a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét,
  • egyéb járandóságait,
  • valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

  Válasz szabadsággal kapcsolatos kérdésére:

  • Önt 2020.évre 6 havi időarányos szabadság illeti meg.
  • A szabadságot a munkáltató adja ki,
  • A ki nem adott szabadságot pénzben kell megváltania,és az Mt.fent idézett rendelkezése szerinti időpontban kifizetnie.

  dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!